فروش اقساطی وب سایت

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.


روش های نگهداری
از محیط زیستبدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است

۱ . سازمان جغرافیایی بریتانیا و آمریکا نام خلیج فارس را سیاست رسمی کشورهای خود دانسته‌اند.

۲ . سازمان جغرافیایی بریتانیا و آمریکا نام خلیج فارس را سیاست رسمی کشورهای خود دانسته‌اند.

۳ . سازمان جغرافیایی بریتانیا و آمریکا نام خلیج فارس را سیاست رسمی کشورهای خود دانسته‌اند.

پاسخ استعلام از وزارت امورخارجه بریتانیا

در سال‌های اخیر و به ویژه از دههٔ شصت میلادی به این سو، نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی نیز در برخی منابع تحت حمایت بیشینهٔ دولت‌های عربی و گاه غیر عربی به گونه‌ای فزاینده در حال رقابت با نام خلیج فارس است این امر خشم ایرانیان سراسر جهان را برانگیخته و باعث پدیداری نام «خلیج همیشه فارس» یا «خلیج همیشگی فارس» از سوی ایرانیان گشته‌است.

 

سازمان جغرافیایی بریتانیا را سیاست رسمی کشورهای خود دانسته‌اند. و آمریکا نام خلیج فارس


پاسخ استعلام از وزارت امورخارجه بریتانیا

تهیهٔ نقشه و اسناد و کتب جغرافیایی با نام صحیح خلیج فارس. همچنین سازمان جغرافیایی بریتانیا و آمریکا نام خلیج فارس را سیاست رسمی کشورهای خود دانسته‌اند.

چارلز بلگریو نماینده و کارگذار دولت بریتانیا در خلیج فارس، در سال ۱۹۳۵ نامه‌ای به دولت مطبوعش می‌نویسد و در آن ذکر می‌کند: «اکنون که تمام صفحات جنوبی خلیج فارس را عربی کرده‌ایم، خوب است نامش را هم عوض کنیم» ولی انگلستان که آن زمان بر سر نفت با ایران اختلاف داشت

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است